Chơi phỏm - Trò chơi bài miễn phí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 3: Phương pháp lựa chọn vật liệu may

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu 

Môn học: Vật liệu may

Lớp: 47NL 1+2

Ngày đăng: 18/12/2021

Image

Bài 2: Vật liệu may

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Vật liệu may

Lớp học: 47NL 1+2

Ngày đăng: 16/12/2021

Image

Bài 1: Khái niệm vật liệu may

Giảng viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Vật liệu may

Lớp học: 47NL 1+2

Ngày đăng: 14/12/2021

Image

Bài 16: Xây dựng yêu cầu kỹ thuật (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày: 24/11/2021

Image

Bài 4: Phương pháp thiết kế chuyền

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Công nghệ sản xuất

Lớp: 45 TT

Ngày đăng: 15/6/2021

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()